O projekcie

Projekt "Budowa instalacji do produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Gminy Kaliska i Gminy partnerskiej Stara Kiszewa" jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działanie 10.3. Odnawialne źródła energii, Poddziałanie 10.3.1. - Odnawialne źródła energii - wsparcie dotacyjne. Zgodnie z umową o dofinansowanie całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 107 410,50 PLN, całkowite wydatki kwalifikowalne to 2 495 300,00 PLN, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich w kwocie nieprzekraczającej 2 121 004, 99 PLN i stanowiącej nie więcej niż 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu. Wkład własny do Projektu wynosi 374 295,01 PLN.

Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej, umożliwiających pozyskanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych. Instalacje fotowoltaiczne zostaną zamontowane w 40 indywidualnych gospodarstwach domowych w Gminie Kaliska oraz w 19 budynkach użyteczności publicznej - 9 w Gminie Kaliska oraz 10 budynkach w Gminie Stara Kiszewa.

Cel nadrzędny Projektu:

Wzrost potencjałów rozwojowych Gmin: Kaliska i Stara Kiszewa oraz podniesienie jakości życia mieszkańców i poprawa stanu środowiska naturalnego.

Cel główny Projektu:

Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej w Gminach: Kaliska i Stara Kiszewa.

Cele szczegółowe Projektu:

 • Wzrost świadomości mieszkańców o ograniczonych zasobach nieodnawialnych surowców energetycznych i wykorzystaniu OZE.
 • Wyposażenie Gmin w nowoczesną technologię pozwalającą na wykorzystanie OZE, poprzez montaż paneli fotowoltaicznych w budynkach mieszkalnych i publicznych.
 • Ograniczenie zużycia zasobów paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej.
 • Wzrost udziału energii elektrycznej produkowanej z OZE.
 • Zmniejszenie kosztów związanych z zużywaniem energii elektrycznej w gospodarstwach mieszkalnych.
 • Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków użyteczności.
 • Dywersyfikacja dostaw energii i wzrost bezpieczeństwa energetycznego.
 • Zaspokojenie potrzeb energetycznych.
 • Zahamowanie ubóstwa energetycznego wśród mieszkańców.
 • Obniżenie emisji CO2 i innych szkodliwych związków do atmosfery.
 • Poprawa mikroklimatu i wykorzystanie walorów Gmin.

Realizacja Projektu przyniesie długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne:

 • Wzrost liczby nowych inwestycji w Gminach.
 • Zwiększenie liczby nowych miejsc pracy zarówno podczas realizacji inwestycji, jak i po jej zakończeniu.
 • Poprawa salda migracji w Gminach, w tym poprzez wzrost liczby nowych zameldowań.
 • Wzrost liczby nowych inwestycji w Gminach, dzięki oszczędnościom w budżetach na ponoszonych kosztach eksploatacji budynków Gminnych.
 • Ochrona środowiska (poprzez zmniejszenie emisji CO2 i innych zanieczyszczeń do atmosfery powstających w procesie produkcji energii elektrycznej).
 • Rozwój turystyki - wzrost liczby turystów odwiedzających region.
 • Wzrost wartości nieruchomości zlokalizowanych na obszarach realizacji Projektu.
 • Podniesienie konkurencyjności Gmin w aspekcie społecznym, gospodarczym i turystycznym.
 • Poprawa wizerunku Gmin w oczach mieszkańców, przedsiębiorców i turystów, jako jednostek proekologicznych i innowacyjnych, dbających o bezpieczeństwo energetyczne i środowisko naturalne.
 • Wszystkie powyższe korzyści przełożą się w dłuższej perspektywie czasowej na wzrost przychodów mieszkańców Gmin: Kaliska i Stara Kiszewa oraz zwiększenie wpływów podatkowych do budżetu Gmin.

Zasięg Projektu:

 • Województwo: pomorskie.
 • Powiat: starogardzki.
 • Gmina: Kaliska.
 • Miejscowości: Cieciorka, Frank, Kaliska, Piece, Studzienice, Czarne, Dąbrowa.
 • Województwo: pomorskie.
 • Powiat: kościerski.
 • Gmina: Stara Kiszewa.
 • Miejscowości: Stara Kiszewa, Kobyle, Stare Polaszki, Chwarzno, Góra.

Zakończenie realizacji Projektu: maj 2020 r.

Czerwiec 2024
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30